Warning: mkdir() [function.mkdir]: File exists in C:\xampp\htdocs\moodle\lib\setuplib.php on line 167
ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

PTG: Tin tức chung
Các thông tin phổ biến và các thông báo

( Chưa có tin tức nào được gửi)