Warning: mkdir() [function.mkdir]: File exists in C:\xampp\htdocs\moodle\lib\setuplib.php on line 167
ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

Tóm tắt của Tư Duy Sáng Tạo

Tư Duy Sáng Tạo
(Tư Duy Sáng Tạo)

 Khoá học này cần có mật khẩu truy cập


Khoá học này cần có mật khẩu truy cập