Warning: mkdir() [function.mkdir]: File exists in C:\xampp\htdocs\moodle\lib\setuplib.php on line 167
ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

PTG: Lãnh đạo doanh nghiệp
Page:  1  2  ()
Courses 
Nhà lãnh đạo làm gì
Nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng
Nhà lãnh đạo là người truyền đạt
Nhà lãnh đạo là nhà phân phối quyền lực
Nhà lãnh đạo là người xây dựng nhóm
Nhà lãnh đạo là nhà hoạch định
Phong cách lãnh đạo
Nhà lãnh đạo là nhà quản trị
Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề
Nhà lãnh đạo hiệu quả
Kỹ năng quản trị lực lượng bán hàng
Kỹ năng phân tích đối thủ cạnh tranh
Đánh giá hiệu quả công việc
Sử dụng tiền lương, thưởng có hiệu quả
Kỹ năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Quản trị hệ thống
Chăm sóc khách hàng
Tiếp thị và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng báo cáo thuyết trình
Tư duy sáng tạo trong quản trị kinh doanh