Warning: mkdir() [function.mkdir]: File exists in C:\xampp\htdocs\moodle\lib\setuplib.php on line 167
ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

PTG: Các khóa học tham khảo
Sub-categories
Tài chính doanh nghiệp
Lãnh đạo doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo tại BJC